Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.
OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY
DANE INICJATYWY: 
(To pytanie jest wymagane)

Klauzula informacyjna RODO

Zgodnie z art.13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1
z późn. zm.), informuje się, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa Opolskiego,
  ul. Piastowska 14, 45-082 Opole;
 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@opolskie.pl;
 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, e  RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i okres przechowywania ww. dokumentów określony w ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej;
 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji umowy;
 4. administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i profilowaniu w oparciu o Państwa dane osobowe.
Numer wniosku: 1036
(To pytanie jest wymagane)

TYTUŁ INICJATYWY: 

(To pytanie jest wymagane)

NAZWA WNIOSKODAWCY INICJATYWY:

(To pytanie jest wymagane)

PLANOWANY CZAS REALIZACJI INICJATYWY:

(To pytanie jest wymagane)
POWIAT NA TERENIE KTÓREGO MA BYĆ REALIZOWANA INICJATYWA: 
(To pytanie jest wymagane)
PODMIOT REALIZUJĄCY PROJEKT: 
(To pytanie jest wymagane)
OBSZAR TEMATYCZNY PROJEKTU: 
(To pytanie jest wymagane)
OBSZAR TEMATYCZNY PROJEKTU: 
(To pytanie jest wymagane)

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych

– projekt „Opolskie dla młodzieży” – wnioskodawcy:

 

 1. Administratorem danych osobowych jest Chorągiew Opolska ZHP (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Armii Krajowej 10/12, 45-071 Opole. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Armii Krajowej 10/12, 45-071 Opole, pod numerem telefonu lub drogą mailową: opolska@zhp.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Andrzeja Rybus-Tołłoczko, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: zhp-iodo@rt-net.pl.
 3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Przetwarzanie danych wnioskodawców oraz opiekunów prawnych, w przypadku wnioskodawców niepełnoletnich, odbywa się w celu:
 1. przeprowadzenia naboru wniosków na realizację inicjatyw w ramach projektu „Opolskie dla młodzieży” – art. 6 ust. 1 lit. b, e RODO - dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego, w którym było przeprowadzone postępowanie konkursowe,
 2. wywiązania się z prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, w szczególności dotyczącego sprawozdawczości – art. 6 ust. 1 lit. c RODO – dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego, w którym było przeprowadzone postępowanie konkursowe.
 1. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
 2. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 3. Administrator będzie przekazywał dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Samorządu Województwa Opolskiego lub na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 4. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 5. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich nie podanie spowoduje brak możliwości wzięcia udziału w postępowaniu.
 7. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
(To pytanie jest wymagane)

Klauzula informacyjna RODO

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Stowarzyszenie OSP powiatu KLB z siedzibą w Borkowicach,                        ul. Wiejska 48, 46-243 Borkowice.
 • Stowarzyszenie OSP powiatu KLB ustanowiła Inspektora ochrony danych kontakt:  email osppowiatuklb@gmail.com,
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Przetwarzanie odbywa się w celu udziału w naborze i ewentualnej realizacji inicjatywy w ramach zadania"Opolskie dla młodzieżowych drużyn Ochotniczych Straży Pożarnych na terenach wiejskich", które realizowane jest w ramach projektu “Opolskie dla młodzieży”,
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Zarządu Województwa Opolskiego.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2027 r. przez Stowarzyszenie OSP powiatu KLB,
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Administratora. Ich niepodanie spowoduje brak możliwości nawiązania współpracy.
(To pytanie jest wymagane)

Klauzula informacyjna RODO

 

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku                                     z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE:

 • Administratorem danych jest Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu
  45-083 Opole ul. Barlickiego13.
 • Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Opolu ustanowiła Inspektora ochrony danych kontakt 
  email:
  wzlzsopole@op.pl  
 • Dane będą przetwarzane wyłącznie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, c, d, e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Przetwarzanie odbywa się w celu udziału w naborze i ewentualnej realizacji inicjatywy w ramach zadania „Opolskie dla młodzieżowych inicjatyw sportowych", które realizowane jest w ramach projektu „Opolskie dla młodzieży”,
 • Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 • Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w szczególności do Zarządu Województwa Opolskiego.
 • Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres do 31 grudnia 2027 r. przez Wojewódzkie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Opolu.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 • Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego                i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • Pani /Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny.
(To pytanie jest wymagane)

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Opolskie Lamy z siedzibą w Opolu, ul. Wojska Polskiego 2-4/82
 2. Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych:

Pisemnie na adres: Stowarzyszenie Opolskie Lamy z siedzibą w Opolu 45-863, ul. Wojska Polskiego 2-4/82
Mailowo na adres: opolskielamy@gmail.com

 1. Cele przetwarzania danych osobowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b), c), f), e) RODO w celach niezbędnych do realizacji zawartych umów, celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia Opolskie Lamy a także celach związanych z wypełnieniem obowiązków ciążących na Stowarzyszeniu w ramach realizacji projektu „OPOLSKIE DLA MŁODZIEŻY”.
 2.  Zapewnienie bezpieczeństwa w obiektach Administratora (w tym monitoring wizyjny)
  W związku z aktualnie obowiązującym w Polsce stanem epidemii związanym z wirusem SARS-CoV-2, informujemy że Państwa dane mogą być przetwarzane również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d) oraz art. 9 ust. 2 lit. i) RODO.
 3. Przekazywanie do państw trzecich, profilowanie

Informujemy, że Stowarzyszenie nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany oraz przekazywane dane nie są profilowane. Stowarzyszenie nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich poza koniecznością związaną z korzystaniem z mediów społecznościowych.
Przekazywanie Państwa danych do państw trzecich może nastąpić w związku z Państwa aktywnością w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube) związaną z fanpage Stowarzyszenia. Podmioty będące właścicielem ww. serwisów mają swoje siedziby w Stanach Zjednoczonych. W odniesieniu do tych podmiotów Komisja Europejska stwierdziła właściwy poziom ochrony danych osobowych decyzją wykonawczą z dnia 12 lipca 2016 r. (program Privacy Shield).

 1. Czas przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są jedynie przez czas niezbędny do realizacji wyznaczonych celów oraz do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z zawartych umów a także obowiązujących nas przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych, mogą być podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne, prawnicze, kadrowe, marketingowe, telekomunikacyjne, którym Administrator powierza dane na mocy odrębnych umów.

 1. Kategorie przetwarzanych danych osobowych (dotyczy przetwarzania na podstawie art. 14 RODO)

W związku z art. 14 RODO (dane osobowe nie pozyskane od osób których dotyczą), Administrator może przetwarzać następujące kategorie danych:
W celach kontaktów z innymi podmiotami (realizacja zawartych umów, współpraca, nawiązywanie współpracy), w celach marketingowych – imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W związku z istniejącym monitoringiem wizyjnym w obiektach Administratora – wizerunek osób znajdujących się na nagraniach.

 1. Prawa przysługujące Państwu w odniesieniu do Państwa danych:
 • Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
 • Prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • Prawo do żądania usunięcia danych, zapomnienia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu;
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  Z praw tych mogą Państwo skorzystać m.in. kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Stowarzyszenia Opolskie Lamy.
 1. Podanie danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich skutkuje niemożliwością realizacji celów będących podstawą przetwarzania (wymienionych m.in. w pkt. 3).